Make your own free website on Tripod.com
  1. Tình Nhớ
  2. Bên Đời Hiu Quạnh
  3. Biển Nhớ
  4. Em Đi Bỏ Lại Con Đường
  5. Gọi Tên Bốn Mùa
  6. Hạ Trắng
  7. Một Cõi Đi Về
  8. Nắng Thủy Tinh
  9. Phôi Pha
  10. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ