Make your own free website on Tripod.com
  1. Tình Nhớ
  2. Bên Đời Hiu Quạnh
  3. Biển Nhớ
  4. Em Đi Bỏ Lại Con Đường
  5. Gọi Tên 4 Mùa
  6. Hạ Trắng
  7. 1 Cõi Đi Về
  8. Nắng Thủy Tinh
  9. Phôi Pha
  10. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ