Make your own free website on Tripod.com
  1. Bản Tình Cuối
  2. Ðêm Nhớ Sài Gòn
  3. Hoài Cảm
  4. Như Chiếc Que Diêm
  5. Phiến Ðá Sầu
  6. Thu Sầu
  7. Thương Nhau Ngày Mưa
  8. Tiếc Thu
  9. Tưởng Niệm
  10. Vũng Lầy Của Chúng Ta