Make your own free website on Tripod.com
  1. Gọi Tên 4 Mùa
  2. Ngày Xưa Tiếng Vĩ Cầm
  3. 1 Ngày Mùa Đông
  4. Hãy Đàn Lên
  5. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
  6. Yêu
  7. Còn Mãi Tìm Nhau
  8. Có Khi Nào
  9. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
  10. Tiếng Sóng