tiểu sử  |   hình ảnh  |   dĩa nhạc  |   lời nhạc  |   tin tức  |   báo chí  |   đầu trang
         
    [07.06.1996] Summer Concert I
[07.19.1997] Summer Concert II
[03.07.1998] 30 Years Diễm Xưa
[11.07.1998] Đêm Tuấn Ngọc
[10.21.1999] Những Bài Tình Ca Tạ Ơn Thế Kỷ
[09.10.2000] Những Bài Ca Không Năm Tháng
[07.13.2002] Summer Concert VII
[07.19.2003] Summer Concert VIII