1. Bản Tình Cuối
  2. Một Cõi Đi Về
  3. Nắng Sài Gòn Nắng Paris
  4. Niệm Khúc Cuối
  5. Paris Có Gì Lạ Không Em
  6. Rong Rêu
  7. Tình Khúc Buồn
  8. Tình Khúc Mùa Xuân
  9. Tuổi 13
  10. Xin Trả Nợ Người

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619085';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619085" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619085" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>