1. Sao Đổi Ngôi (Ý Lan)
  2. Trên Nhánh Rong Tình (Tuấn Ngọc)
  3. Ngỡ Như Là Tình Yêu (Ý Lan)
  4. Tôi Yêu Em Nghiệt Ngã (Tuấn Ngọc)
  5. Bến Nước (Ý Lan)
  6. Xin Cứ Vô Tình (Tuấn Ngọc)
  7. Sương Khói (Ý Lan)
  8. Tương Tư Màu Áo Trắng (Tuấn Ngọc)
  9. Nửa Vô Tình (Ý Lan)
  10. Mạch Suối Nguồn (Tuấn Ngọc)

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619049';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619049" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619049" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>