1. Bốn Mùa Quạnh Hiu (Thanh Hà)
  2. Bóng Tối Ly Cà Phê (Thanh Hà)
  3. Đêm Ta Xa Nhau (Tuấn Ngọc & Thanh Hà)
  4. Em Đi Như Chiều Đi (Tuấn Ngọc)
  5. Em Về Để Lại 1 Niềm Đau (Tuấn Ngọc)
  6. Không Còn Mùa Thu (Thanh Hà)
  7. Một Ngày Mãi Không Quên (Tuấn Ngọc)
  8. Mưa Trên Vùng Tóc Rối (Tuấn Ngọc)
  9. Mưa Trong Hồn Em (Thanh Hà)
  10. Trên Bờ Môi Dấu Yêu (Tuấn Ngọc)

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619045';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619045" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619045" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>