1. Đêm Ta Xa Nhau (Tuấn Ngọc & Thanh Hà)
  2. Em Đi Như Chiều Đi (Tuấn Ngọc)
  3. Em Yêu (Tuấn Ngọc)
  4. Một Ngày Mãi Không Quên (Tuấn Ngọc)
  5. Mưa Trên Vùng Tóc Rối (Tuấn Ngọc)
  6. Người Yêu Nếu Ra Đi (Tuấn Ngọc)
  7. Như Đã Dấu Yêu (Thái Hiền)
  8. Tình Lỡ (Tuấn Ngọc)
  9. Tình Vẫn Thiết Tha (Tuấn Ngọc)
  10. Trên Bờ Môi Dấu Yêu (Tuấn Ngọc)

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619030';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619030" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619030" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>