1. Chiếc Lá Thu Phai
  2. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
  3. Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
  4. Nhớ Mùa Thu Hà Nội
  5. Như 1 Lời Chia Tay
  6. Quỳnh Hương
  7. Ru Đời Đi Nhé
  8. Ru Em
  9. Vàng Phai Trước Ngõ
  10. Xin Trả Nợ Người

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619026';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619026" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619026" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>