1. Bài Ca Hạnh Ngộ (Tuấn Ngọc)
  2. Đôi Mắt Người Sơn Tây (Thái Hiền)
  3. Em Ơi! Hà Nội Phố (Tuấn Ngọc)
  4. Hoài Cảm (Thái Hiền)
  5. Hương Xưa (Tuấn Ngọc)
  6. Nắng Sài Gòn Nắng Paris (Thái Hiền)
  7. Những Ngày Ta Biết Yêu Em (Tuấn Ngọc)
  8. Nước Mắt Mùa Thu (Thái Hiền)
  9. Sao Mà Quên Được (Tuấn Ngọc)
  10. Trên Da Tình Yêu (Tuấn Ngọc)

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619021';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619021" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619021" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>